Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Bełz - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bełz - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bełz to miasto o znaczeniu rejonowym w obwodzie lwowskim, rejonie sokalskim. Jest położone nad rzekami Sołokiją i Rzeczycą będących dopływami Bugu i należących do basenu Morza Bałtyckiego. 3 kilometry od miasta przebiega granica polsko-ukraińska, odległość do Czerwonogrodu wynosi 12 km, zaś do Sokala 25 km.

Istnieje kilka wersji pochodzenia nazwy miasta. Według najbardziej rozpowszechnionej, nazwa pochodzi od starosłowiańskiego wyrazu „bełz” albo „bewz” oznaczającego błotnisty, wilgotny teren. Ten sam wyraz w gwarze bojkowskiej oznacza trudne do przejścia, błotniste miejsce. Inna hipoteza wiąże nazwę miasta ze staroruskim wyrazem „бълизь” (białe miejsce, polana wśród ciemnego lasu). Wszystkie te wersje są wystarczająco wiarygodne i odpowiadają warunkom naturalnym panującym na tym miejscu.

Czytaj więcej

Bereźne - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bereźne - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Miasto Bereźne znajduje się w mikroregionie Nadsłucze usytuowanym we wschodniej części obwodu rówieńskiego. Jest to strefa Polesia Wołyńskiego regionu Polesia Zachodniego. Rejon bereźneński na wschodzie graniczy z obwodem żytomierskim, na północy z rejonami sarneńskim i rokytniwskim, za zachodzie – z rejonem kostopolskim oraz na południu z rejonami korzeckim i hoszczańskim obwodu rówieńskiego. Jego powierzchnia wynosi 1715 km2.

Czytaj więcej

Biłgoraj - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Biłgoraj - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Miasto powiatowe w woj. lubelskim, liczące 18 tys. mieszkańców. Położone jest w północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej zwanej Niziną Biłgorajską, w pobliżu skrzyżowania traktów z Lublina do Tarnogrodu, Jarosławia i Przeworska (dziś droga nr 835) w kierunku Węgier oraz traktu z Zamościa do Niska (nr 858), prowadzącego do Sandomierza i Krakowa. Biłgoraj został założony na terenie Puszczy Solskiej, między Czarną a Białą Ładą, które w pobliżu miasta łączą się w jedną rzekę – Ładę, dopływ Tanwi, wpadający do Sanu. W przedrozbiorowej Rzeczypospolitej miasto administracyjnie należało do województwa lubelskiego.

Index

Czytaj więcej

Bolechów - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bolechów - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bolechów to miasto o znaczeniu rejonowym położone u podnóża Karpat nad rzeką Sukiel. Miasto należy do rejonu dolińskiego w obwodzie iwanofrankiwskim, leży w odległości 17 km od Doliny.  Bolechów jest położony przy trasie kolejowej „Lwów – Stryj – Iwano-Frankiwsk” oraz drodze samochodowej „Lwów – Czerniowce”. Liczba ludności w mieście w 2001 r. wynosiła 11 300 osób. Istnieje kilka wersji pochodzenia nazwy miasta. Jedna z nich, najbardziej rozpowszechniona, wywodzi tę nazwę od wyrazu „wołochy” (Wołosi).

Czytaj więcej

Brody - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Brody - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Brody są jednym z najstarszych miast Ukrainy. Miasto jest położone w granicach Równiny Brodzkiej, przez jego część południową płynie niewielka rzeka Bołdurka (prawy dopływ Styru). Brody są usytuowane w północno-wschodniej części obwodu lwowskiego, na pograniczu Galicji i Wołynia, gdzie przebiegała granica między Austro-Węgrami a Rosją. Odległość od Brodów do stolic obwodów rówieńskiego, tarnopolskiego, lwowskiego i wołyńskiego jest prawie taka sama. Taka lokalizacja z dawnych czasów była atutem Brodów i sprzyjała rozwojowi handlu międzynarodowego. Brody do dziś nie straciły swojego znaczenia strategicznego. Przez miasto prowadzą ważne szlaki samochodowe i kolejowe, tutaj krzyżują się ważne linie sieci energetycznych, m.in. rurociągi naftowe „Przyjaźń” i Odessa – Brody – Płock.

 

Czytaj więcej

Buczacz - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Buczacz - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Buczacz jest położony na terasie głębokiego kanionu rzeki Strypy, na terytorium Opola – zachodniej części Wyżyny Podolskiej. Centrum miasta znajduje się w dolinie rzeki Strypy, przypominającej kanion. Miasto jest otoczone przez góry: Zamkową, Targową (Targowicę), Fedor. Rzeka Strypa dzieli Buczacz na dwie części: większą – położoną na prawym brzegu, i mniejszą – na lewym. Obie części są połączone przez trzy mosty: „pałacowy”, „gimnazjalny” і „czarny”.

Buczacz jest siedzibą rejonu buczackiego w obwodzie tarnopolskim. Miasto odległe 72 km na południowy zachód od Tarnopola. Liczba ludności stanowi 12,5 tys. mieszkańców. Powierzchnia – 9,98 km2. Nazwa miasta pochodzi od słowa „bucza” (szybko płynąca woda), „buczyna” (według legendy kiedyś tu rosło dużo buków), starosłowiańskie słowo „bucza” oznacza „wiosenne wody”, „szybki prąd і głębia”.

Czytaj więcej

Busk - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Busk - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Miasteczko Busk będące siedzibą rejonu buskiego jest usytuowane w odległości 50 km od Lwowa. Nazwa miasta pochodzi od rzeki, nad którą jest położone, czyli Bugu. Duża liczba rzek i strumieni sprzyjała powstaniu  jedynego w swoim rodzaju krajobrazu wodnego na terenie miasta. W XVIII–XIX w. Busk często nazywano „galicyjską Wenecją”.

Istnieje również inna wersja pochodzenia nazwy miasta, związana z nazwą bociana („buziok”, „buźko”) zamieszczonego na herbie miasta. Z tym ptakiem wiąże się legenda o założeniu miasta. Opowiada o bocianie, który miał pomóc drużynie księcia Dawida Igorewicza wydostać się z bagien gęstego lasu na suchy pagórkowaty teren. Na tym miejscu książę kazał wznieść umocniony gród i nazwał go ku czci ptaka Buskiem. Niektórzy badacze wiążą nazwę miasta z imieniem słowiańskiego wodza Boża. Rdzeń tego imienia jest ten sam co w nazwie plemienia Bużan.

Czytaj więcej

Czortków - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Czortków - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Czortków jest położony nad brzegiem rzeki Seret na południowym Podolu. Jest miastem o znaczeniu obwodowym i siedzibą rejonu czortkowskiego w obwodzie tarnopolskim. W skład Czortkowa włączony jest przysiółek Syniakowa. Przez Czortków prowadzą drogi samochodowe Tarnopol – Czerniowce oraz Iwano-Frankiwsk – Kamieniec-Podolski.

Istnieją różne wersje pochodzenia nazwy miasta: od nazwiska magnata Czartkowskiego, od nazwy uroczyska Czarna Dolina itp. Istnieje również hipoteza wywodząca nazwę miasta od szuwaru. W okolicy Czortkowa występuje roślinność bagienna, w tym różne gatunki szuwaru, którego nazwa w lokalnych gwarach zachowała archaiczne brzmienie: „czeret”. To właśnie dlatego niektórzy badacze wywodzą nazwę miasta od nazwy szuwaru, która istniała w języku mieszkającego tu we wczesnym średniowieczu wschodniosłowiańskiego plemienia Dulebów.

W 2013 r. liczba mieszkańców Czortkowa wynosiła 29 600 osób.

Czytaj więcej

Dawidgródek - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Dawidgródek - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Дави́д-Городо́к [ros.], Давыд-Гарадок [biał.] — miasto (od 1940 roku) w rejonie stolińskim w obwodzie brzeskim Białorusi. Miasto położone na rzece Horyń. Liczy 6700 mieszkańców (2009 roku). Jest 2 pod względem wielkości miejscowością w rejonie stolińskim. Powierzchnia administracyjna miasta wynosi 1239 hа. Położony na przecięciu dróg Stolin – Dawidgródek –Turów – Żytkowicze.

Ukształtowanie terenu miejscowości nosi charakter równinno-błotnisty.

 

Czytaj więcej

Delatyn - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Delatyn - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Delatyn to miasteczko usytuowane w południowo-wschodniej części obwodu iwanofrankiwskiego nad rzeką Prut. Delatyn wchodzi w skład rejonu nadwórniańskiego obwodu iwanofrankiwskiego. Z punktu widzenia etnografii ten rejon jest zaliczany do Huculszczyzny. Od strony północnej graniczy ze wsią Łojewa, na południowym zachodzie ze wsią Dora, na wschodzie ze wsią Zarzecze. Przez miasto prowadzą szlaki samochodowe Lwów – Rohatyn – Iwano-Frankowsk – Rachów – Mukaczewo i Berestok – Horodenka – Kołomyja – Łanczyn – Delatyn oraz szlaki kolejowe Iwano-Frankowsk – Rachów i Kołomyja – Woronienka.

Nazwa miasteczka zmieniała się w ciągu stuleci: Dalatyn (1400–1440), Delatyn (1440–1960, od 1990 r.), Dilatyn (1961–1990). Uważa się, że nazwa wywodzi się od imion legendarnych założycieli miasteczka: Dala (albo Dyla) i Tyna.

Czytaj więcej

Dubno - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Dubno - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Dubno jest siedzibą rejonu w obwodzie rówieńskim. Miasto jest położone w obrębie Wyżyny Wołyńskiej na pograniczu dwóch jej regionów geomorfologicznych. Pierwszym z nich są Góry Pełczańskie, które ciągną się cyplem w kształcie haka z zachodu, stopniowo obniżając się na wschód w stronę szuwarów rzeki Ikwy. Drugi region to Pasmo Mizockie, które szeroką podeszwą o łagodnym spadku podchodzi ze wschodu.

Czytaj więcej

Horodyszcze - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Horodyszcze - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Городище [ros.], Гарадзішча [biał.], Horodyszcze [pol.] – osiedle typu miejskiego w rejonie baranowickim, obwodzie brzeskim. Położony w północnej części regionu, 25 km od miasta Baranowicze. Jedna z najstarszych osad na terytorium regionu. Ludność – 2,2 tyś. osób (2010 rok). Siedziba rady osiedlowej o tej samej nazwie. Druga pod względem wielkości miejscowość w rejonie baranowickim. Osiedle znajduje się na terenie Wyżyny Nowogrodzkiej.

Czytaj więcej

Indura - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Indura - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Індура, Индура, Indura, Amdur.

Wieś Indura grodzieńskiego rejonu, obwodu grodzieńskiego przekształcona w agromiasteczko w 2007. Znajduje się w odległości 25 km na południe od Grodna, przy trasie Grodno – Wielka Brzostowica. Na terytorium rejonu grodzieńskiego przepływa rzeka Indurka - lewy dopływ Swisłoczy (bas. Niemna), długość 20 km. Zaludnienie na 2006 r. wynosiło 1525 osób.

Czytaj więcej

Iwie - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Iwie - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Iwie [j.polski], Ивье [j.rosyjski], Іўе [j.bialoruski], Vija (litewski), אייוויע (Ivje, jidysz)

Iwie – miasto (od 2000 roku), centrum iwiejskiego rejonu w obwodzie grodzieńskim Republiki Białoruś, położony na rzece Iwienka w odległości 158 km od Grodna, 131 km od Mińska, 10 km od dworca kolejowego Gawja (na trasie Lida – Mołodeczno). Trasami samochodowymi połączony z Lidą, Wołożynem, Lipniszkami i Juraciszkami. Ludność – 8 tyś. (2009 rok).

GPS: 53°55'49"N, 25°46'43"E

Czytaj więcej

Izbica - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Izbica - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Izbica – osada i siedziba gminy, obejmującej także wieś Tarnogóra. Położona 60 km na płd-wsch. od Lublina, na Wyżynie Lubelskiej, w dolinie rzeki Wieprz, w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Liczy obecnie około 2000 mieszkańców. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 17 i jednocześnie trasa europejska E372 Warszawa-Lublin-Lwów-Kijów. Jest to dawny, XIX-wieczny trakt lwowski. Przez Izbicę przebiega też linia kolejowa Lublin-Rejowiec Fabryczny-Rawa Ruska-Lwów.

 

Czytaj więcej

Józefów Roztoczański - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Józefów Roztoczański - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Miasto w woj. lubelskim, liczące kilka tysięcy mieszkańców, położone wśród wzgórz Roztocza Środkowego, w obniżeniu zwanym Padołem Józefowskim. Otoczony przez interesująco przyrodniczo i krajobrazowo tereny – Roztoczański Park Narodowy i dwa parki krajobrazowe – Krasnobrodzki i Puszczy Solskiej. Miasto jest lokalnym węzłem drogowym – krzyżują się tu drogi z Zamościa na południe do Woli Obszańskiej (droga nr 849), gdzie łączy się ona z drogą z Cieszanowa do Tarnogrodu (nr 863) – druga droga to trasa z Tomaszowa Lubelskiego do Majdanu Nowego (nr 853), gdzie łączy się z drogą Lublin – Przeworsk (nr 835). Odchodzi tu też lokalna droga na pd.-wsch. – do Hamerni, a dalej do Suśca. Józefów nazywany był niegdyś Józefowem Zamojskim lub Ordynackim, a dziś Józefowem Roztoczańskim – zapewne dla odróżnienia od Józefowa nad Wisłą.

 

Czytaj więcej

Kazimierz Dolny - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kazimierz Dolny - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Miasto niewielkie (3,5 tys. mieszkańców), położone jest nad Wisłą w jej środkowym przełomowym biegu, w niewielkiej dolinie rzeczki Grodarz, pomiędzy wzgórzami Równiny Bełżyckiej, będącej fragmentem Wyżyny Lubelskiej. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu puławskiego w województwie lubelskim. Przez miasto przebiega lokalna droga z Puław do Opola Lubelskiego.

Czytaj więcej

Kobryń - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kobryń - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kobryń – miasto w obwodzie brzeskim, zlokalizowany w zachodniej części Polesia na równinnych brzegach rzeki Muchawiec w miejscu jej połączenia z kanałem Dnieprowsko-Bużańskim, 46 km na wschód od Brześcia. Stacja kolejowa na trasie Brześć – Homel. Węzeł dróg samochodowych na Mińsk, Brześć Pińsk, Kowel, Małorytę. Liczba ludności wynosi 51,2 tys. osób (2002 rok).

Czytaj więcej

Kock - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kock - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kock – miasto w województwie lubelskim, położone około 45 km na północ od Lublina, przy trasie E 19 – Białystok-Rzeszów, na południowym krańcu Równiny Łukowskiej, będącej częścią Niziny Mazowieckiej. Teren na którym ulokowano miasto to nieznaczna wysoczyzna nad dolinami rzek Czarnej, wpadającej do Tyśmienicy, w pobliżu jej ujścia do Wieprza.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane