Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Iwie - przewodnik

biał. Іўе, jid. אייוויע

Iwie - przewodnik

Początki

Iwie, położone przy rzece Iwiance, znane jest ze źródeł z 1. poł. XV w. jako dwór wielkoksiążęcy. W XVI w. Iwie było jednym z ośrodków arianizmu, istniała tutaj drukarnia i szkoła ariańska, której rektorem w latach 1585–1593 był znany myśliciel i pedagog Jan Licyniusz Namysłowski. Szkoła ta przeszła do historii jako Akademia Iwiejska, uczyły się w niej nie tylko dzieci arian, lecz także prawosławnych i katolików. Program nauczania obejmował takie przedmioty jak filozofia starożytna, historia, prawo, retoryka, etyka, muzyka, medycyna, fizyka, kodeks Justyniana, logika Arystotelesa i oczywiście języki – grecki, hebrajski, łacinę, polski i białoruski.

W 1598 r. w Iwiu były dwie karczmy i 129 domostw, a 19 folwarków za miasteczkiem przydzielono Tatarom (uważa się, że w XIV w. sprowadził ich do osady pod Iwiem książę Witold). W 1634 r. miasteczko składało się z rynku, 3 ulic i 180 domów. Wojny z poł. XVII w. doprowadziły do gwałtownego zmniejszenia liczby ludności: wg inwentarza z 1685 r. zamieszkanych było 91 budynków w Iwiu i 8 domów tatarskich w pobliżu miasteczka.

W 1795 r. ziemia iwiejska znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego. Iwie stało się siedzibą gminy w powiecie oszmiańskim guberni wileńskiej. Od 1843 r. należało do hr. Zamoyskich.

W odpowiedzi na reformę rolną z 1861 r. na Iwiejszczyźnie doszło do wybuchu powstania chłopskiego, które w historiografii określane jest mianem „iwiejskiego wystąpienia chłopów roku 1861”. Brało w nim udział ok. 10 tys. osób. Bunt został stłumiony przy pomocy znacznych sił wojskowych (cztery kompanie pułków piechoty).

W 1864 r. w Iwiu odbyło się osiem jarmarków: 1 stycznia, 2 lutego, 28 maja, 18 czerwca, 29 września, 1 listopada i 11 listopada. Cotygodniowe targi i bazary organizowano od 29 czerwca do 29 września w niedziele, a od 29 września do 29 czerwca – w środy. Iwiejskie jarmarki były znane głównie ze sprzedaży bydła. Poza kramami wystawianymi w dni targowe w Iwiu działało 17 sklepików i cztery karczmy (1897). W miasteczku zajmowano się również rzemiosłem i rybołówstwem.

W 1897 r. Iwie liczyło 2828 mieszkańców oraz 387 zagród. W mieście istniały kościół, kapliczka, synagoga, trzy żydowskie domy modlitwy, meczet, szkoła ludowa, apteka, młyn, 17 sklepików i cztery karczmy. Jarmarki odbywały się pięć razy w roku.W Przewodniku po Litwie i Białorusi autorstwa Napoleona Ordy, wydanym w Wilnie w 1909 r., możemy przeczytać: „Iwie, miasteczko w powiecie oszmiańskim, w wileńskiej guberni. Wśród 5 tys. mieszkańców jest 3500 Żydów, 800 katolików, 500 tatarów, 30 prawosławnych Rosjan”.

Etymologia nazwy miasta nie jest do końca jasna: wg niektórych źródeł wiąże się z nazwą drzewa, wierzby płaczącej, która w dużych ilościach rośnie w okolicach; inne wskazują na wersję związaną z legendą tatarską, zgodnie z którą na prośbę księżnej Ewy, żony Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, zbudowano zamek dający początek osadzie.

W Iwiu od wieków mieszkają Tatarzy. Tutejszy drewniany meczet, wybudowany w 1884 r., na przestrzeni całego okresu sowieckiego był jedynym czynnym meczetem w BSRR. Miasto bywa określane tatarską stolicą Białorusi.

Żydzi z Iwia

Pierwsze informacje o Żydach w Iwiu pochodzą z inwentarza z 1685 r. Spośród 61 zagród dziewięć było zamieszkałych przez Żydów. Wśród osób wyznania mojżeszowego wymienia się: Izraela, Iouchima Szmailwicza, Iehiela Hoszkiewicza, Abrama Morduchoiewicza, Szapszaja, Hoszko, Leyzera, Peyzela, Hirszela. Mieszkali oni na ul. Nowogródzkiej, która przechodziła w Rynek.

Wśród Żydów było wielu rzemieślników, m.in. krawców, szewców, kowali, cieślów i powroźników. W 1852 r. żydowscy rzemieślnicy Iwia próbowali utworzyć cech, jednak nie dostali na to zgody władz. Wprowadzono uproszczony zarząd rzemieślniczy, do którego wybrano krawca Jankiela Zoseliowicza, kowala Nachima Ginzburga i szewca Szmaję Błocha. Do rady należało czterech mistrzów krawieckich, mistrz kowalski i mistrz szewski. Oprócz tego pięciu iwiejskich Żydów – trzej cieśle, powroźnik i robotnik dniówkowy – utworzyło tzw. cech nierzemieślniczy. Popularnym zajęciem Żydów był przemysł „pitny”, tj. produkcja i sprzedaż alkoholu. Wg danych z 1866 r. w miasteczku było dziesięć szynków i cztery karczmy. Niektórzy iwiejscy Żydzi próbowali znaleźć dla siebie niszę w przemyśle produkcyjnym, np. Jankiel Lewin w 1890 r. otworzył fabrykę zapałek. Żydzi zajmowali się także medycyną. Pod koniec XIX w. wolno praktykującym lekarzem był Lejba Flaum, a Arie Bojarski prowadził sklep apteczny.

Wspomnienia Jehudy Lejba Błocha świadczą o biedzie, którą cierpiała większość ludności żydowskiego Iwia:

Przed II wojną światową w miasteczku działała siedmioletnia szkoła Tarbut, w której nauczanie odbywało się po hebrajsku. Żydowskie i tatarskie dzieci uczyły się również w polskiej szkole siedmioletniej. Żydzi Iwia mieli swój teatr i drużynę piłkarską.

W centrum miasteczka stała synagoga, wzniesiona w XVIII w., a w pobliżu, od strony zach., znajdował się stary cmentarz żydowski. Budynki zespołu synagogalnego przetrwały do dnia dzisiejszego.

Wybitne osoby

W Iwiu urodził się Chaim Ozer Grodzieński (1863–1940) – halachista, działacz religijny i społeczny, duchowny lider litewskiej ortodoksyjnej społeczności żydowskiej; główny (nieoficjalny) rabin Wilna. Jego imieniem nazwano główną ulicę izraelskiego miasta Petach Tikwa.

Pośród znanych osób urodzonych w miasteczku jest także Szachno Epsztejn (1881–1945) – działacz społeczny, publicysta i literaturoznawca. Był głównym redaktorem charkowskiego czasopisma „Di rojte welt” (jid. Czerwony świat). W latach 1942–1945 był sekretarzem odpowiedzialnym w Żydowskim Komitecie Antyfaszystowskim.

II wojna światowa i Zagłada

Po agresji radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. Iwie znalazło się w granicach BSRR. Od 29 czerwca 1941 r. do 7 lipca 1944 r. Iwiejszczyzna była okupowana przez Niemców.

W lutym 1942 r. w mieście utworzono getto. Przeniesiono tam 3 tys. osób. Akcję likwidacyjną w Iwiu przeprowadzono 12 maja 1942 r. Po wojnie w masowym grobie w okolicach wsi Staniewicze na płd. obrzeżach lasu odnaleziono ciała 2524 osób. Losy pozostałych są nieznane.

Czterem rodzinom z rejonu iwieńskiego nadano tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Ślady obecności

Z kompleksu synagogalnego Iwia zachowały się trzy budynki (ul. 1 Maja, domy 9, 11, 13), w jednym z nich obecnie znajduje się szkoła sportowa. Ocalone domy żydowskie z końca XIX w. i pocz. XX w. znajdują się przy ul. K. Marksa, ul. 1 Maja oraz pl. Komsomolskim. Na jednym z nich zachował się fragment napisu w języku hebrajskim z rokiem budowy wg kalendarza gregoriańskiego (1929) Po cmentarzu żydowskim w Iwiu niemal nic nie zostało, ocalały tylko fragmenty kamiennego ogrodzenia. Teren cmentarza częściowo został zabudowany.

Na zbiorowej mogile więźniów getta, zabitych niedaleko wsi Staniewicze, w 1957 r. ustawiona została stela. Co roku, 12 maja, w Dzień Pamięci żydowskiej gminy Iwie, do staniewickiego lasu przyjeżdżają Żydzi, którzy zbierają się na wspólną modlitwę żałobną. W 1989 r. w Staniewiczach utworzono miejsce pamięci. Na pomniku wyryto słowa poety Aarona Wergelisa. W 1994 r. wystawiono w tym miejscu spektakl wyreżyserowany przez amerykańską baletnicę, choreografkę i reżyserkę Tamar Rogoff, której dziadek wyjechał z Iwia w 1911 r.

Korzenie

Po wojnie w Iwiu mieszkało sześć rodzin żydowskich, w jednej z nich wychowała się Tamara Borodacz (Koszczer), wieloletnia dyrektorka szkoły w mieście Lida, która obecnie mieszka w Izraelu. Jest autorką międzynarodowego projektu „Korzenie” i zajmuje się organizacją podróży Żydów wywodzących się z Białorusi, do miejsc, w których mieszkały i ginęły ich rodziny. Przez 25 lat w wyprawach organizowanych w ramach projektu „Korzenie” wzięło udział 2,5 tys. osób.

W 2012 r. w mieście odsłonięto pomnik na cześć przyjaźni i jedności wyznań Iwiejszczyzny – katolików, prawosławnych, muzułmanów i żydów. W mieście działa również Muzeum Kultur Narodowych, jedyne w Republice Białorusi tego typu muzeum, którego stała ekspozycja poświęcona jest historii i kulturze wielonarodowościowego miasteczka. Jedna z sal w muzeum opowiada o kulturze żydowskiej.

Warto zobaczyć

  • Dawny kompleks synagogalny – synagoga główna i dwa bejt ha-midrasze (koniec ХІХ w. – pocz. ХХ w.), ul. 1 Maja 11
  • Iwiejskie Muzeum Kultur Narodowych, ul. 17 Września 6; tel. +375 159 526 896; e-mail: [email protected]
  • Kościół św. św. Piotra i Pawła (XV–XVII w.), ul. Karla Marksa
  • Meczet (1884), w okresie sowieckim był jedyną na Białorusi działająca świątynią muzułmańską, ul. Sawieckaja 76
  • Cmentarz tatarski, ul. Sawieckaja
  • Kaplica św. Barbary (1. poł. ХІХ w.)
  • Cerkiew św. Gabriela Zabłudowskiego (1994–1995), ul. 1 Maja
  • Wiatrak wodny (ХІХ w. – pocz. ХХ w.)
  • Elementy miejskiej zabudowy końca ХІХ w. i pocz. ХХ w.
  • Fragmenty parku (ХІХ w.)

Okolice

Lipniszki (15 km): cmentarz żydowski; kościół św. Kazimierza (XIX/XX w.); zespół dworsko-parkowy z zachowaną oficyną

Traby (30 km): dawne domy żydowskie (pocz. XX w.), m.in. dom rabina; judaika w przyszkolnym muzeum; cmentarz z ok. 100 macewami; kościół Narodzenia NMP (1900–1905); cerkiew św. św. Piotra i Pawła

Lida (42 km): zamek Giedymina (XIV w.); kościół Podwyższenia Krzyża św. (1770); kościół pijarów, obecnie cerkiew św. Michała Archanioła; pozostałości klasztoru z kolegium pijarskim; drewniany kościół na Słobódce (lata 30. XX w.); cmentarz żydowski, cmentarz katolicki (1797); koszary 77. pułku piechoty; browar (1876); budynek Gimnazjum im. hetmana Karola Chodkiewicza (1929)

 

Opracowanie tekstu: Ina Sorkina, Tamara Vershitskaya