Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Wołożyn - przewodnik

biał. Валожын, jid. וואַלאָזשין

Dzwonnica kościoła św. Józefa w Wołożynie z 1816 roku, plac Swobody
Dzwonnica kościoła św. Józefa w Wołożynie z 1816 roku, plac Swobody (Autor: Sańko, Paweł)

Włoszyn

Pierwsze pisemne wzmianki o Wołożynie znajdują się w niemieckich kronikach z końca XIV w. – krzyżowcy przechodzący przez osadę nazywali ją „Flosschein” lub „Włoszyn”. W 1407 r. wielki książę litewski Witold wydał przywilej, na mocy którego Wołożyn stał się własnością starosty wileńskiego Wojciecha Monwida. Miasteczko było własnością Monwidów, Wieriejskiego, Gasztoldów, Słuszków, Radziwiłłów, Czartoryskich, Tyszkiewiczów. W XVI w. i XVIII w. Wołożyn przynależał do województwa wileńskiego, później do województwa nowogródzkiego, a następnie ponownie do województwa wileńskiego – wchodzących w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 2. poł. XVI w. – na pocz. XVII w. w Wołożynie raz w tygodniu odbywały się targi. Na pocz. XVII w. miasteczko składało się z rynku i trzech ulic. W 1690 r. znajdowały się tutaj 83 zagrody, a na pocz. XVIII w. można było naliczyć 107 zagród, pięć ulic (Wileńska, Smorgońska, Mińska, Krzywa, Tylna), dwa kościoły i dwie cerkwie. W 1790 r. istniało w nim już 186 zagród.

Od 1793 r. miasteczko zostało włączone do Imperium Rosyjskiego jako część powiatu oszmiańskiego w guberni wileńskiej. W 1803 r. Wołożyn kupił hr. Józef Tyszkiewicz. W tym czasie miasteczko liczyło 2446 mieszkańców. W latach 1803–1806 Tyszkiewicz wzniósł w centrum miasta zespół pałacowo-parkowy z dużą oranżerią (projektu A. Kossakowskiego) oraz wybudował kościół św. Józefa.

Opis Wołożyna z 1880 r. informował: „W miasteczku znajdują się trzy cerkwie prawosławne, izba czasowego sędziego śledczego, cyrkuł, budynek zarządu włości, szkoła ludowa, urząd pocztowy, apteka, sklepiki, szynki, młyn, synagoga i dwa domy modlitewne. Chłopi zajmują się uprawą roli, Żydzi zaś – handlem. W ciągu roku odbywa się pięć jarmarków, z których obrót osiąga kwotę 4 tys. rubli, a w każdą niedzielę organizowane są targi”.

Żydzi z Wołożyna

Pierwsi Żydzi zamieszkali w Wołożynie prawdopodobnie w XVI w. Zgodnie ze spisem ludności z 1766 r. miejscowy kahał liczył 383 Żydów. W 2. poł. XIX w. ok. 2 tys. Żydów Wołożyna stanowiło ponad 70% ludności miasteczka. Pod koniec XIХ w. w miasteczku były 523 domy (w tym dwa murowane), a liczba ludności wynosiła 2446 (406 prawosławnych, 140 katolików, 1900 Żydów). Najbardziej pomyślnym dla Żydów Wołożyna były lata 1803–1840, kiedy miasteczkiem zarządzał Józef Tyszkiewicz. W 1809 r. wydał Żydom dokument konwencyjny i instruktarz, gwarantujące szereg praw i określające wysokość podatków. Przychylnymi Żydom były także następujące postanowienia: „Wszystkie place, które posiadali Żydzi, a także znajdujące się na nich domy, słodownie, gorzelnie, sklepiki, czyli wszelkiego rodzaju budynki, zarówno istniejące, jak i planowane w przyszłości powinny być uważane za pełną własność Żydów i ich spadkobierców, za co są oni zobowiązani do płacenia corocznego czynszu; z czynszu zwolnione są miejsca, zajmowane przez synagogę, szkołę, szpital, łaźnie, cmentarz”. W 1900 r. gubernator wileński po raz kolejny poprosił o zatwierdzenie wyboru Żydów na członków starostwa miejskiego (w tym starosty), ponieważ, jak pisał, „Wołożyńska społeczność miejska składa się wyłącznie z Żydów, mieszczan chrześcijańskich w ogóle u nas nie ma”.

Ogromną rolę w życiu gminy żydowskiej odgrywała synagoga. Była ona nie tylko domem modlitwy, miejscem nauki, lecz także miejscem zebrań gminy, jej duchowym i społecznym centrum. Zgodnie ze sporządzonym w 1868 r. spisem ludności w Wołożynie istniały trzy szkoły modlitewne – jedna murowana i dwie drewniane. Wg korespondencji z 1897 r. Żydzi Wołożyna posiadali jedną synagogę oraz cztery bejt ha-midrasze.

Matka jesziw

Życie duchowe miasteczka kwitło dzięki funkcjonowaniu jesziwy, którą założył w 1803 r. Chaim ben Icchak z Wołożyna. Wołożyńska jesziwa Ec-Chaim (hebr. Drzewo życia) stała się prototypem i wzorem dla dużych uczelni talmudycznych w Europie Wsch., a także w Izraelu, USA i innych krajach. Właśnie ta jesziwa miała duży wpływ na religijne czy szerzej – duchowe oblicze tzw. litwaków. W żydowskim świecie religijnym wołożyńską jesziwę nazywają em a-jesziwot (hebr. matka jesziw). Budynek jesziwy został wybudowany w 1806 r. (wg innych źródeł, został odbudowany po pożarze w 1865 r.).

Jej uczniów stale przybywało i pod koniec lat 80. XIX w. było ich ponad 400. Renoma jesziwy przyciągała studentów z innych państw, w tym ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cesarstwa Niemieckiego, Cesarstwa Austriackiego i USA. W poł. XIX w., mimo niechęci przełożonego jesziwy, zaczęły docierać wpływy niedawno powstałego kierunku etycznego zwanego musar. Coraz częściej przenikały do niej także idee haskali, a w latach 80. XIX w. wielu uczniów przyciągnął ruch syjonistyczny Chowewej Syjon.

Wołożyńska jesziwa odróżniała się od innych podobnych instytucji zarówno metodyką nauczania, jak i organizacją. Środki na nią były zbierane nie tylko w Wołożynie, lecz także napływały z najbardziej odległych miejsc. W rezultacie jesziwa była wolna od jakiegokolwiek lokalnego wpływu i nacisku. Proces nauczania odbywał się 24 godziny na dobę. Było to odzwierciedleniem poglądów jej założyciela, uważającego, że samo istnienie wszechświata bezpośrednio związane jest ze studiowaniem Tory. Wszyscy studenci jesziwy byli zobowiązani do samokształcenia. Ponadto każdy uczeń jesziwy otrzymywał niewielkie stypendium, wystarczające dla zaspokojenia skromnych potrzeb uczących się.

Jesziwa rozwijała się aż do I wojny światowej. Zajęcia w jesziwie zostały przerwane dopiero po zbliżeniu się do Wołożyna linii frontu, jesziwę przeniesiono wówczas do Mińska. Placówkę otwarto ponownie w 1921 r., ale liczba jej uczniów była już znacznie mniejsza. Jesziwa kontynuowała swoją działalność do II wojny światowej. Jej ostatnich 64 studentów zginęło z rąk nazistów.

Jednym z absolwentów wołożyńskiej jesziwy był poeta Chaim Nachman Bialik (1873–1934), który z humorem utrwalił atmosferę jesziwy w poemacie HaMatmid (hebr. Wytrwały):

[…]

W tym domu, w tych murach posępnych, zgarbionych

Nie dzień spędził w mroku, lecz sześć wiosen całych.

Tu młodość, dzieciństwo, dojrzały zamglone,

Tu oczy przygasły – tu twarz mu zbielała […]

Znów inni sromotnie wracają do domu:

Bo jeden grał w karty przy blasku księżyca –

Ów dziewczę hołubił godziną kryjomą –

Trzeciego w sobotę pedlowie pochwycą –

Że kurzył gdzieś skrycie machorkę za miastem,

A tam Majmonides czwartego znów zgubił;

A inny gdzieś pojmał brzuchatą niewiastę –

I z hożą małżonką pieniądze polubił –

A przecie i taki był szczęściarz nie lada,

Że Pan mu nadarzył miasteczko bogate

I został rabinem przesłynnym jak żaden.

Uczeni w Piśmie
Chaim ben Icchak z Wołożyna (1749 – 1821) – rabin i pedagog, uczeń Gaona z Wilna Eliasza ben Salomona Zalmana, założyciel jesziwy. Największe dzieło Chaima z Wołożyna to Nefesz ha-Chajim (hebr. Podstawa życia), wydane pośmiertnie w 1824 r. Urodził się i zmarł w Wołożynie.

Chaim ha-Lewi Sołowiejczyk (1853 –1918) – wybitny rabiniczny uczony i przełożony jesziwy w XIX–XX w. Za życia Sołowiejczyk nie opublikował żadnego dzieła, jego nauka i sposób nauczania były przekazywane w litewskich jesziwach przez jego uczniów z ust do ust. Jedynie nieznaczną część swoich innowacji, tych, które uważał za absolutnie sprawdzone, Sołowiejczyk wydał w formie pisemnej. Zaproponowana przez Sołowiejczyka metoda studiowania Halachy jest nieprzerwanie obecna w jesziwach typu litewskiego do dzisiaj.

Filantrop

Israel Rogosin (1887–1971) – urodził się w Wołożynie w bardzo religijnej rodzinie. W 1890 r. jego ojciec Samuel Eliezer wyjechał do USA na prośbę przywódcy wołożyńskiej jesziwy Naftaliego Cwi Jehudy Berlina, by zebrać środki dla zabezpieczenia działalności jesziwy. Po roku przyłączyła się do niego żona Chana z czworgiem dzieci. W 1895 r. Samuel Rogosin założył w Brooklynie zakład tkacki, który okazał się dość dochodowym przedsiębiorstwem. W 1903 r. zdecydował się na założenie swojej jesziwy na wzór wołożyńskiej i przekazał zarządzanie fabryką w ręce 16-letniego syna Israela, który okazał się niezwykle utalentowanym przedsiębiorcą. W 1912 r. w zakładzie pracowało już 200 pracowników, a do 1920 r. liczba ich wzrosła do 1 tys. w pięciu fabrykach. W kwietniu 1956 r. Rogosin założył firmę Rogosin Industries Ltd. produkującą włókno wiskozowe. Na prośbę ministra handlu i przemysłu Israela Pinchasa Sapira, w 1958 r. produkcja została przeniesiona do nowo powstałego miasta Aszdod w Izraelu. Israel Rogosin prowadził także działalność charytatywną: ofiarował 1 mln dolarów na stworzenie Centrum Etyki Żydowskiej w Nowym Jorku i 2,5 mln dolarów na budowę dziesięciu szkół w całym Izraelu, trzy spośród nich znajdowały się w Aszdodzie. W Nowym Jorku założył instytut badawczy leczenia chorób nerek – Rogosin Institute.

Rzeźbiarz

W Wołożynie, w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, która wyemigrowała do USA urodził się Maks Kalisz (1893–1945). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Cleveland, uczył się w Nowym Jorku i Paryżu. Sławę zdobył dzięki rzeźbom amerykańskich robotników. Pracował nad dekoracjami dla Światowych Targów Panama – Pacyfik International Exposition (San Francisco, 1915). Podczas I wojny światowej służył w korpusie medycznym, gdzie pomagał przy tworzeniu protez dla rannych żołnierzy. W 1944 r. przygotował 48 figur działaczy społecznych pod nazwą The Living Hall of Washington dla Instytutu Smithsona w Waszyngtonie.

II wojna światowa i Zagłada

We wrześniu 1939 r. Wołożyn zajęła Armia Czerwona, a 26 czerwca 1941 r. znalazł się on pod okupacją niemiecką. Wkrótce po zajęciu miasta Niemcy utworzyli w nim getto. Rozpoczęły się prześladowania i rozstrzeliwanie ludności żydowskiej. Istniała żydowska konspiracyjna grupa oporu. Zgodnie z materiałami, wydanymi przez Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi, w Wołożynie w okresie 1941–1944 odbyło się sześć akcji likwidacyjnych Żydów, podczas których zginęło ok. 3,5 tys. osób. Najbardziej krwawe wydarzenia miały miejsce w czerwcu i lipcu 1942 r., kiedy na terenie cmentarza żydowskiego rozstrzelano ok. 2 tys. osób. Oddziały armii sowieckiej zajęły Wołożyn 5 lipca 1944 r.

W okolicy można odnaleźć pomnik więźniów getta u podnóża Wysokiej Góry, gdzie we wrześniu 1942 r. rozstrzelano ok. 1 tys. osób, oraz pomnik na mogile Żydów zamordowanych w październiku–listopadzie w 1942 r. na stadionie miejskim (100–220 starców, kobiet i dzieci). Wiosną 2015 r. dookoła posadzono park.

Ślady obecności

Cmentarz żydowski znajduje się na wzgórzu na pn. od budynku jesziwy, przy skrzyżowaniu ul. Kirowa z ul. Kupały. Jest ogrodzony, zachowało się na nim kilkaset nagrobków. W latach 90. XX w. ze środków zagranicznych organizacji żydowskich teren żydowskiego cmentarza został uporządkowany, odrestaurowano pomniki. Na cmentarzu znajdują się m.in. mogiły założyciela wołożyńskiej jesziwy Chaima Wołozynera oraz innych rabinów związanych z miastem, a także mogiły zbiorowe z okresu Zagłady oraz tablica upamiętniająca Żydów Wołożyna zamordowanych podczas II wojny światowej. Ostatni pogrzeb na cmentarzu odbył się w 1957 r. Nekropolią opiekują się ostatni Żydzi, którzy mieszkają w miasteczku.

Gmach jesziwy po II wojnie światowej został zaadaptowany na restaurację. W 1998 r. podczas wizyty byłego premiera Izraela Szymona Peresa, pochodzącego z pobliskiego Wiszniewa, osiągnięto porozumienie, dotyczące rekonstrukcji budynku z okazji 200-lecia założenia jesziwy. Obecnie jest on własnością Związku Religijnych Gmin Żydowskich Republiki Białoruś. Na budynku znajduje się tablica pamiątkowa. W 2010 r. Narodowy Bank Republiki Białorusi wypuścił pamiątkową srebrną monetę o nominale 10 rubli, poświęconą wołożyńskiej jesziwie.

 Warto zobaczyć

  • Budynek jesziwy (1806), ul. Kirowa 2
  • Cmentarz żydowski, ul. Kirowa
  • Wołożyńskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze (ul. M. Gorkiego 9; tel. +375 177255865; e-mail: [email protected])
  • Wołożyński zespół pałacowo-parkowy Tyszkiewiczów (1782–1806), ul. Belaruskaja
  • Kościół św. Józefa (1816), pl. Swabody
  • Cerkiew św. św. Konstantyna i Heleny (1886), ul. Sowieckaja
  • Miejski pałacyk na dawnym Rynku, płd. część pl. Swabody

Okolice

Wiszniew (23 km): miejsce urodzenia Szymona Peresa, kościół NMP (1442); cerkiew św. św. Kosmy i Damiana (1865); dwór gospodarczy Chreptowiczów; cmentarz żydowski; zbiorowy grób ofiar Zagłady we wsi Helenowo

Horodek (30 km): dawna synagoga (1875); dawny żydowski młyn wodny (XIX w.); ruiny jesziwy (pocz. XX w.); cmentarz żydowski, ok. 100 macew, pomnik ofiar Zagłady; cerkiew św. Trójcy (1884); grodzisko (XI–XII w.); Muzeum literatury

Iwieniec (32 km): dawna synagoga (1912); dom rabina, obecnie szkoła muzyczna (XIX w.); cmentarz żydowski; kościół św. Michała Archanioła, tzw. biały (1702–1705); klasztor franciszkanów; kościół św. Aleksego, tzw. czerwony (1905–1907); cmentarz katolicki (XIX w.); pozostałości zabudowań gospodarczych dworu; dom-muzeum Apolinarego Pupko

Mołodeczno (37 km): dawna synagoga (pocz. XX w.); zabudowa wojskowa: kasyno oficerskie, dworek podoficerski, komendantura, koszary (1922–1939); klasztor trynitarzy (XVIII w.); dworzec kolejowy; cerkiew (XIX w.); kompleks memorialny – Stalag 342 przy ul. Zamkowej; zamczysko ze śladami wałów zamku bastionowego (XVI–XVII w.)

Raków (40 km): drewniana zabudowa dawnej żydowskiej ulicy; cmentarz żydowski (XVII w.); pomnik ku czci ofiar w miejscu spalonej synagogi; cerkiew Przemienienia Pańskiego (1730–1793); kościół cmentarny św. Anny (1830); kościół NMP (1906); muzeum-galeria „Januszkiewicze”; grodzisko koło kościoła

Radoszkowicze (56 km): dawna jesziwa, obecnie sklep (XIX w.); cerkiew św. Eliasza; kościół św. Trójcy; cmentarz żydowski na wzgórzu; cmentarz polskich żołnierzy z I wojny światowej

Zasław (58 km): muzeum historyczno-archeologiczne; cerkiew Przemienienia Pańskiego (1577); ruiny zamku bastionowego Jana Hlebowicza; stary cmentarz chrześcijański; cmentarz żydowski

 

Opracowanie tekstu: Ina Sorkina, Tamara Vershitskaya

Mapa

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe